รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563