แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน(พ.ศ.2566-2570)

แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน