แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา สพม.สุพรรณบุรี

       สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาษามัธยมศึกษา เขต 9 ได้กำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ 28 มกราคม 2564 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 138 ตอนพิเศษ 38ง ลงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จึงใช้แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเดิม พ.ศ. 2563-2565