กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1-4-2565 14-07-49

นายปราโมทย์  เจตนเสน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

1-4-2565 14-10-00

นางชาติรส  ใจตรง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

1-4-2565 14-16-40

นายธนกฤต  ธนภัทรมงคล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

1-4-2565 14-13-18

นางธนวรรณพร สังข์พิชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

2

นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

3

นางสาววรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

1

นางสุทธาสินี เปาอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

ben

นางนันท์นภัส ชัยสงคราม
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

15626167673954

นางเกศสิริ หนูเทศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

เว็บไซต์กลุ่มนิเทศฯ  :  https://sites.google.com/a/esdc.go.th/sesao9/home