กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นางดวงพร อายุการ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางดวงพร  อายุการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

นายปราโมทย์ เจตนเสน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายปราโมทย์  เจตนเสน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางชาติรส ใจตรง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางชาติรส ใจตรง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นางธนวรรณพร สังข์พิชัย ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางธนวรรณพร สังข์พิชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายจิรวัฒน์ บุญครอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายจิรวัฒน์ บุญครอง
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายวีรกิตติ์ ดิษฎาวีระวัฒน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายธนกฤต ธนภัทรมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นายธนกฤต ธนภัทรมงคล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาววรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสาววรัทภส์ณิชา ล้ำเลิศธนกุล
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสุทธาสินี เปาอินทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางสุทธาสินี เปาอินทร์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

นางเกศสิริ หนูเทศ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางเกศสิริ หนูเทศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน