การขับเคลื่อนจริยธรรม

การขับเคลื่อนจริยธรรม

  • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมและขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
  • แนวปฏิบัติ Do’s & Don’ts
  • การอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมหรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงาน