ข้อมูลผู้บริหาร สพม. สุพรรณบุรี

ข้อมูลผู้บริหาร สพม.สุพรรณบุรี

1

นายชวลิต  เจนเจริญ
ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 087-6555600
e-mail : forteacherthai@gmail.com
680092
ดร.มนัสนันท์  ทองศรีมัณฑนา
รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 086-3439018
e-mail : manatsanan1000@gmail.com
3
นายอนันต์  ดีขำ
รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
เบอร์โทรศัพท์ 089-9579796
e-mail : ranam.@hotmail.com
1-4-2565 14-07-49

นางปราโมทย์  เจตนเสน
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลฯ
เบอร์โทรศัพท์ 081-3371544
e-mail : oan1976@gmail.com

15713960103505

นางรัตตา  บุญสงวนศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 086-0079509
e-mail : jandee8544@hotmail.com

15625796428571

นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
เบอร์โทรศัพท์ 081-8805740
e-mail : suwaplan@gmail.com

002

นางสาวมัณฑนา  เพ็ชร์ภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 062-2545295
e-mail : petchpukdee@hotmail.com

11-4-2565 9-18-31

นางสาวนิชานันท์ สัญญเดช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มอำนวยการ
เบอร์โทรศัพท์ 095-1623559
e-mail : nichatea@hotmail.com

33

นางเครือวรรณ์  อ้อยจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
เบอร์โทรศัพท์ 086-7639221
e-mail : wanonjinda@gmail.com

01

นางอุบล วงศ์ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 089-2549607
e-mail : ubol2514@hotmail.com

15953876180178-removebg-preview

นายธีราณัทท์  อินทร์ทองน้อย
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
เบอร์โทรศัพท์ 081-9015241
e-mail : yai022009@hotmail.com

0000

นางบังอร  ศิลาลิตร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน
เบอร์โทรศัพท์ 083-0601088
e-mail : bangonsila1@gmail.com

นางสาวร่มไทร  ดีสอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.ส่งเสริมการศึกษาทางไกล ฯ
เบอร์โทรศัพท์ 062-4916553
e-mail : birdoy@gmail.com