รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปี พ.ศ.2567

รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2567