ตำแหน่งว่าง สายงานบริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) (การย้ายกรณีปกติ)สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี