ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประชุมจัดทำข้อมูลสารสนเทศฯ

 ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลสารสนเทศ
ด้านงานทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพ.7/ก.ค.ศ.16) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี 

         วันนี้ 19 ธันวาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายวชิระ ขวัญเพชร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านงานทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพ.7/ก.ค.ศ.16) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ณ ห้องประชุมขุนช้าง ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ชั้น 3 ตามนโยบายด้านการบริหารงานบุคคลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ที่จะพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศด้านงานทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (กพ.7/ก.ค.ศ.16) ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลด้านบุคลากร สะดวกต่อการค้นหาและให้บริการ