อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2566 มีมติอนุมัติให้ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 รอบที่ 2 ให้ดำรงตำแหน่งในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จำนวน 19 ราย

311066