สพม.สุพรรณบุรี เยี่ยมชมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ

สพม.สุพรรณบุรี เยี่ยมชมนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ
(Best Practice) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพม.สุพรรณบุรี 

              วันที่ 27 สิงหาคม 2566 เวลา 11.45 น. นายชวลิต เจนเจริญ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เยี่ยมชม นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานเป็นเลิศ (Best Practice) โรงเรียนคุณธรรม สพฐ. สพม.สุพรรณบุรี
ณ ห้องประชุมทวารวดี โรงเรียนอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี