ประชาสัมพันธ์ประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน และสิทธิของประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558