ระบบสารสนเทศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จัดทำระบบสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน สามารถเรียกดูข้อมูลแบบ real time
และมีการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และสามารถแบ่งปันข้อมูลหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ได้
โดยเข้าผ่านหน้าเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี
หรือเข้าผ่าน Link https://bigdata.mathayomspb.go.th/info/