สพม.สุพรรณบุรี และ ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมเคลื่อนที่ภาคใต้ เข้าร่วมอบรม “หัตถกรรมพวงหรีดพัดลม” ให้กับครู – นักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

             ศูนย์ส่งเสริมวัฒนธรรมเคลื่อนที่ภาคใต้ มีความประสงค์จะจัดอบรมฝึกทักษะงานอาชีพระยะสั้น”หัตถกรรมพวงหรีดพัดลม” ให้กับครู – นักเรียน โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี โดยมิต้องเสียค่าลงทะเบียน ยกเว้น ค่าอุปกรณ์ 350 บาท/1 โรงเรียน โดยรับสมัครโรงเรียนที่มีความประสงค์จะให้ครู – นักเรียน ฝึกงานดังกล่าว ประกอบด้วยนักเรียน 3 คน – ครู 1 คน/ 1 โรงเรียน เป็นหลักสูตร 4 ชั่วโมง ฝึกอบรมในวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 – 13.00 น. ณ วัดโพธิ์คอย ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี สมัครผ่าน QR-Code ภายในวันที่ 12 กรกฎาคม 2556