ประกวดสื่อนวัตกรรมการ แก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss)

ขอเชิญชวน ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประกวดสื่อนวัตกรรมการ แก้ไขภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ (Learning Loss) ของครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส่งผลงานได้ตั้งแต่ 26 มิถุนายน – 16 กรกฎาคม 2566