ภาพรวมความสำเร็จการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

     ภาพรวมความสำเร็จการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ขอแสดงความยินดีกับทุกโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้