โครงการทุนการศึกษา iConnect OBEC Scholarshipsให้แก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่มีความประสงค์จะได้รับทุนไปศึกษาต่อ ณ ประเทศอังกฤษ และ สหรัฐอเมริกา สูงสุดถึง 60% ภายใต้การกำกับดูแลของ สพฐ.

ขั้นตอนการสมัคร (smartphone)
1. ศึกษาข้อมูลโครงการฯโดยละเอียดให้เข้าใจ
2. เลือกโรงเรียนและหลักสูตรที่ต้องการสมัคร
3. ศึกษาคุณสมบัตินักเรียนและเอกสารประกอบการสมัคร
4. ดาวน์โหลดใบสมัคร เพื่อสั่งพิมพ์
5. กาเครื่องหมาย ☑ ตามรายการคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการฯ
6. กรอกรายละเอียดใบสมัครโครงการฯ
7. กรอกใบสมัครของโรงเรียนและหลักสูตรที่เลือก
8. สแกนใบสมัครทั้งหมดพร้อมเอกสารแนบส่งกลับมายังอีเมล์ iconnectobec@gmail.com

โครงการจะแจ้งวันสอบข้อเขียนมื่อเอกสารครบถ้วน
สามารถสอบถาม จนท.กรณีมีข้อสงสัยทาง chat

**หมดเขต 8 กรกฎาคม 2565