รอง ผอ.สพม. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรับผิดชอบตามมติ ของปัญหาและตัวชี้วัดฯ

รอง ผอ.สพม. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรับผิดชอบตามมติของปัญหาและตัวชี้วัดรายปัญหาการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนครั้งที่ 1/2565

วันนี้ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนารักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานรับผิดชอบตามมติของปัญหาและตัวชี้วัดรายปัญหา การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดสุพรรณบุรีครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศิลปอาชา 1 อาคารฝึกกีฬาเอนกประสงค์ศิลปอาชา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี