สพม. ขอเชิญชวน เข้าอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์”

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สพม.สุพรรณบุรี ร่วมกับ โรงเรียนอู่ทอง ขอเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด อาทิ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ศึกษานิเทศก์ นักวิชาการศึกษา และนักเรียน เข้าอบรมหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ดิจิทัลหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) สู่บุคลากรทางการศึกษา ครู และนักเรียน ใช้ประกอบการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ได้ ๙ ชั่วโมง

กลุ่มเป้าหมาย (รุ่นขยายผล)

บุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และครูที่สอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ หรือวิทยาการคำนวณ ดำเนินการเรียนรู้ ผ่าน Online Learning Platform ตั้งแต่บัดนี้ – ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ และนักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัลในหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ผ่าน Online Learning Platform ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

การรายงานผล ระหว่างวันที่ ๑ – ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕

ส่งรายงานผลการอบรม ผ่าน Google ฟอร์ม โดย แนบวุฒิบัตรพร้อมแนบแผนการจัดการเรียนรู้ที่นำหลักสูตร “อุ่นใจไซเบอร์” ไปใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองดิจิทัล (Digital Citizenship) ให้กับนักเรียนของสถานศึกษาในสังกัด

ข้อแนะนำ

๑. สำหรับครูระดับประถมศึกษาให้อบรมโดยเลือก “สื่อการเรียนรู้สำหรับคุณครู (Advance Level)”

๒. สำหรับครูระดับมัธยมศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้อบรมโดยเลือก “สื่อการเรียนรู้สำหรับบุคคลทั่วไป (Advance Level)”

หมายเหตุ

ทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ และคุณครูที่ส่งรายงานผลการเข้าอบรม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีรางวัลมอบให้ในระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ทุกท่านที่ร่วมส่งเสริมกิจกรรมดีดี อีกด้วย