สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมฯ

สพม.สุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวศึกษาเพืิ่อคนพิการ

           วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร.มนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รอง ผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมกรรมการดำเนินงานโครงการอาชีวศึกษาเพืิ่อคนพิการ ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี