สพม.สุพรรณบุรี เตรียมความพร้อมฯ

สพม.สุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการเตรียมการจัดตั้ง ตลอดจนรับทราบผลการตรวจติดตามและนิเทศเตรียมความพร้อมเชิงประจักษ์การเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี ของคณะผู้ติดตาม

            วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. นางสาวมนัสนันท์ ทองศรีมัณฑนา รองผอ.สพม.สุพรรณบุรี รักษาราชการแทน ผอ.สพม.สุพรรณบุรี พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ สพม.สุพรรณบุรี ร่วมให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการเตรียมการจัดตั้ง ตลอดจนรับทราบผลการตรวจติดตามและนิเทศเตรียมความพร้อมเชิงประจักษ์การเตรียมการจัดตั้งโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สุพรรณบุรี ของคณะผู้ติดตาม
ณ โรงเรียนหนองวัลย์เปรีย งวิทยา