“ศรัทธาครู คู่ควรแผ่นดิน”เกษียณอายุราชการ ปี 2564

สพม.สุพรรณบุรี ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษา ที่จะเกษียณอายุราชการใน ปี 2564