ผอ.สพม.สุพรรณบุรี ประชุมออนไลน์ข้าราชการครูฯ

วันนี้ 8 ก.ย. 2564 นางไปรผดา โปติบุตร ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมออนไลน์ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โรงเรียน
บางลี่วิทยา เรื่อง แนวทางการลดภาระครู นักเรียน และผู้ปกครอง ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 ผ่านระบบ
ออนไลน์ Google Meet