สพม.สุพรรณบุรี จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนออนไลน์

            ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี จัดทำโครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบ การดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองเด็กนักเรียนในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๔ กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน เป็นรายกรณีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ประจำปี ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ส่งผลกระทบในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนของเด็กนักเรียน ทำให้สร้างความกังวลแก่เด็กนักเรียนในหลายมิติ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีจึงมีนโยบายดำเนินกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายกรณีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting ประจำปี ๒๕๖๔ ครบทุกโรงเรียนในสังกัด เพื่อทราบความพร้อมในการเรียนของนักเรียน และเพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการวางแผนและการพัฒนาส่งเสริม การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยมีกำหนดการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายกรณีฯ ในระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา o๙.oo น. เป็นต้นไป