เปิดรับผลงาน โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ “จุดประกาย ขยายความคิด ค้นหาครูและนักเรียน ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”


🌐โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ “จุดประกาย ขยายความคิด ค้นหาครูและนักเรียน ที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21”
🌐ศูนย์พัฒนาวิชาการคอมพิวเตอร์ มัธยมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี
ส่งผลงานได้ที่ https://forms.gle/FnS6QQ4jrjFxD4ZB7