สพม.สุพรรณบุรี จัดประชุมพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบ

สพม.สุพรรณบุรี จัดการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21

       วันที่ 11 สิงหาคม 2564  สพม.สุพรรณบุรี จัดการประชุมโครงการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และการเตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ออนไลน์ ผ่านระบบ ZOOM Meeting  โดยมี ดร.นิพนธ์ ก้องเวหา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อการจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และดร.สามารถ รอดสำราญ ผอ.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลับ ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพม.นครปฐม บรรยายพิเศษในหัวข้อการพัฒนาการเรียนรู้ทั้งระบบสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน