การพิจารณาคัดเลือกโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางนิสา  บรรจงการ ผอ.สพม.สุพรรณบุรี เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียนโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกึมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องศูนย์สารสนเทศ โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด