โรงเรียนบางปลาม้า “สูงสุมารผดุงวิทย์” ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2564

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดําเนินการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ตามโครงการส่งเสริมนักเรียนให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย” เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ตรง ฝึกให้นักเรียนกล้าแสดงออกและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้แก่นักเรียน โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จึงได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2564 ระหว่างวันที่ 9-20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ด้วยระบบออนไลน์โดยให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ดังต่อไปนี้สามารถอ่านรายละเอียดกิจกรรมต่าง ๆ ได้ตามลิ้งค์นี้ : https://bit.ly/3ywsCWR