ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล

ขอเชิญครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้สื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในยุคดิจิทัล ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)