การประชุม กตปน. ครั้งที่ 5/2564

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางนิสา  บรรจงการ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 5/2564  ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี  โดยปฏิบัติตามมาตรการการป้องการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด