หน่วยตรวจสอบภายใน

หน่วยตรวจสอบภายใน

นางบังอร ศิลาลิตร์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ
ปฎิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวสุนิษา พันเจาะจง
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน