วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่สังคมสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย (ความงาม ความดี มีประโยชน์)

พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษา ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
2. ส่งเสริม สนับสนุนพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ตามหลักสูตรมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
3. จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพทันสมัย โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา

เป้าประสงค์

1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
2. สถานศึกษาจัดการศึกษาได้คุณภาพมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาตามสมรรถนะสู่มืออาชีพอย่างต่อเนื่องสามารปฏิบัติหน้าที่ได้ตามมาตรฐานเหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพชั้นสูงและมีเครือข่ายทางวิชาการในการยกระดับ คุณภาพครู
4. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษา