ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด

ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม.สุพรรณบุรี

สหวิทยาเขตนเรศวร

กรรณสูตศึกษาลัย

ดร.นิติกรณ์ ฉันท์วงศ์ชนะ
โทร 089-9197475

สงวนหญิง

นายตรัยพงษ์ เข็มเพ็ชร
โทร 087-1673560

กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี

นายวิโรจน์ ไชยภักดี
โทร 081-8079948

บางปลาม้า
“สูงสุมารผดุงวิทย์”
นางสุคนธ์ ตีรวัฒนประภา
โทร 089-9191419

บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์
รังสฤษฏ์
นายสถาน จงสมจิตต์
โทร 064-9342635

หรรษาสุจิตต์วิทยา 2

นางภักดิ์สิริญดา สิริรัศมีโชติ
โทร 095-5399363

สวนแตงวิทยา

นางอุบลรัตน์ กรุดมณี
โทร 089-1295644

ตลิ่งชันวิทยา

นายสิน อารยะจารุ
โทร 081-5875659

สหวิทยาเขตทวารวดี

อู่ทอง

นางสาวพิกุล เฉิดฉวีวรรณ
โทร 089-8058879

อู่ทองศึกษาลัย

นายธวัช กรุดมณี
โทร 081-4544479

สระยายโสมวิทยา

นางสาวสมใจ สืบวัฒนพงษกุล
โทร 081-7345440

ดอนคาวิทยา

นายคมสัน ธรรมนู
โทร 081-5593604

บางลี่วิทยา

นายเชี่ยวชาญ ดวงใจดี
โทร 062-5108720

บรรหารแจ่มใสวิทยา 5

นายนพดล คำเรียง
โทร 081-1919632

สองพี่น้องวิทยา

นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์
โทร 087-1600227

บ่อสุพรรณวิทยา

สิบเอกสุรสิทธิ์ ชำนาญอักษร
โทร 081-7360913

หนองวัลย์เปรียงวิทยา

นางสุภัทรา จันทร์สุวรรณ
โทร –

สหวิทยาเขตพุเตย

บรรหารแจ่มใสวิทยา 3

นายขจรวุฒิ สว่างศรี
โทร 081-7362591

ธรรมโชติศึกษาลัย

นายสุขวิทย์ ปู้ทอง
โทร 081-7781609

บ่อกรุวิทยา

นายวรรณดน สุขาทิพยพันธุ์
โทร 081-9074443

ด่านช้างวิทยา

นางเรณู สรหงษ์
โทร 089-8291145

หนองหญ้าไซวิทยา


นางพรลักษณ์ สุพงศ์
โทร 089-2580355

บรรหารแจ่มใสวิทยา 7


นางสาวกุหลาบ หงษ์ทอง
โทร 098-2539589

ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา

 

 

 

 

 

 

 

สหวิทยาเขตสุพรรณกัลยา

สามชุกรัตนโภคาราม

นายพิทยา แก้วทิพย์
โทร 081-3594830

ศรีประจันต์ “เมธีประมุข”

ว่าที่ ร.ต.รังษี วิบูลย์อรรถกร
โทร 089-6115611

สรวงสุทธาวิทยา

นายณรงค์ ชูศรีชัย
โทร 081-3842461

วังหว้าราษฎร์สามัคคี

นายบรรเทา คุ้มฉายา
โทร 081-3785210

บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 

นายบุญช่วย อ้นสืบสาย
โทร 089-5467294

สระกระโจมโสภณพิทยา

นางสาวขนิษฐา พลายเพ็ชร์
โทร 087-1538504

บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 

 

นายวีระ ปิ่นเจริญ
โทร 065-6852536

ทุ่งแฝกพิทยาคม

นายธนกร ขุนจันทร์ดี
โทร 081-7428098