กลุ่มอำนวยการ

11-4-2565 9-18-31

นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

bee

ธัญญารัตน์ เผือกพันธ์มุข
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

15626183087321

นางสาวจิราพร สังข์พิชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

44

นายวรรณชัย ตั้งกองทรัพย์
พนักงานธุรการ ส4

33-removebg-preview (1)

นางสาวปาณิสรา  ศิวะเดชา
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

11-4-2565 9-38-01
11-4-2565 9-38-50

นางสาวศิริยาภรณ์ จันทาบัว
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวฉันทนา คล้ายหงษ์
แม่บ้าน

455

นายสุภาณุ งามวงษ์
พนักงานขับรถ