กลุ่มอำนวยการ

684701

นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

S__417071113

นางสาวจิราพร สังข์พิชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


8189

นายวรรณชัย ตั้งกองทรัพย์
พนักงานธุรการ ส4

684703

นางสาวปาณิศรา  สิวะเดชา
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

25548

นางสาวศิริยาภรณ์ จันทาบัว
พนักงานพิมพ์ดีด

684705

นางสาวฉันทนา คล้ายหงษ์
แม่บ้าน

36

นายกิตติ  ตู้แก้ว
พนักงานขับรถ