กลุ่มอำนวยการ

684701

นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

S__417071113

นางสาวจิราพร สังข์พิชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


8189

นายวรรณชัย ตั้งกองทรัพย์
พนักงานธุรการ ส4

16-11-2564 16-35-53

นายชัยวิวัฒน์ สิงห์บัว
ช่างไฟฟ้า ช 4

684703

นางสาวปาณิศรา  สิวะเดชา
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

25548
684705

นางสาวศิริยาภรณ์ จันทาบัว
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวฉันทนา คล้ายหงษ์
แม่บ้าน