กลุ่มอำนวยการ

11-4-2565 9-18-31

นางสาวนิชานันท์  สัญญเดช
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

15626183087321

นางสาวจิราพร สังข์พิชัย
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


44

นายวรรณชัย ตั้งกองทรัพย์
พนักงานธุรการ ส4

16-11-2564 16-35-53

นายชัยวิวัฒน์ สิงห์บัว
ช่างไฟฟ้า ช 4

684703

นางสาวปาณิสรา  ศิวะเดชา
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป

11-4-2565 9-38-01
11-4-2565 9-38-50

นางสาวศิริยาภรณ์ จันทาบัว
พนักงานพิมพ์ดีด

นางสาวฉันทนา คล้ายหงษ์
แม่บ้าน