กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร

กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

684702

นางสาวร่มไทร  ดีสอน
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

677497

นางสาวขนิษฐา  คล้ายสุวรรณ
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์