กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

01

นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย

นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

1-4-2565 13-48-08

นางสาววันวิสา  สิงหฬ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล

นายเอกศรัญญ์  ศิรทิพย์ภัทรกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง

นางสาวธนัชพร  คิ้วเที่ยง
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางสาวปรัชญา พะณะงาม

นางสาวปรัชญา  พะณะงาม
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา