กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

01

นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย

นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

65

นางสาวสุกัญญา ศรีสังข์งาม
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รูปชุดข้าราชการ

นายปัณณปวัฒน์ เบ้าจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล

นายเอกศรัญญ์  ศิรทิพย์ภัทรกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง

นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

นางสาวปรัชญา พะณะงาม

นางสาวปรัชญา  พะณะงาม
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา