กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

01

นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

นายวีรศักดิ์ ทองบุญฉาย

นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

S__121241640_0

นางสาวพรรัตน์ ปัญญาธนคุณ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รูปชุดข้าราชการ

นายปัณณปวัฒน์ เบ้าจันทร์
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

นายเอกศรัญญ์ ศิรทิพย์ภัทรกุล

นายเอกศรัญญ์  ศิรทิพย์ภัทรกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง

นางสาวธนัชพร คิ้วเที่ยง
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

S__121241638_0

นางสาวอรนภา ศรีสุวรรณ
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน
ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา