กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

s02

นางอุบล  วงศ์ทับแก้ว
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

s03

นายวีรศักดิ์  ทองบุญฉาย
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

s055

นางสาววันวิสา  สิงหฬ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

s01

นายเอกศรัญญ์  ศิรทิพย์ภัทรกุล
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

s04

นางสาวธนัชพร  คิ้วเที่ยง
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

s06

นางสาวปรัชญา  พะณะงาม
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาโรงเรียน ประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา