กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นางสาวมัณฑนา เพ็ชร์ภักดี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

1-4-2565 9-41-56

นางลลิตา แย้มมี
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล