กลุ่มบริหารงานบุคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

15713960103505

นางรัตตา  บุญสงวนศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

15630839154811

นางสาวอิศราวดี สง่าแสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

15630839006651

นางสาวอมรรัตน์ วงศ์จันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางจิณณพัฒสุดา บุษบาคงสมจิต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางสาวสุธาสินี อินทแสน
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

15630838935606

นางสาวปทิตตา วงษ์บัณฑิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 

15630838981954

นางสาวชนกพร ชาวกงจักร
เจ้าหน้าที่ธุรการ