กลุ่มบริหารงานบุคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

337948_0

นางรัตตา  บุญสงวนศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

2

นางสาวอิศราวดี สง่าแสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

15630839006651

นางสาวอมรรัตน์ วงศ์จันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางจิณณพัฒสุดา บุษบาคงสมจิต์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

S__131129395

นายไพเราะ คุณวีรกุล
นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ

นางสาวสุธาสินี อินทแสน
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

S__131129392

นางสาวชนกพร ชาวกงจักร
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

15630838935606

นางสาวปทิตตา วงษ์บัณฑิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ