กลุ่มบริหารงานบุคล

กลุ่มบริหารงานบุคคล

S__12877853

นางรัตตา  บุญสงวนศรี
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

S__12877848

นางสาวอิศราวดี สง่าแสง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

S__12877851

นางสาวอมรรัตน์ วงศ์จันทร์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

S__12877849

นายธัญญะสิน จีนปี
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

S__12877850

นางสาวสุธาสินี อินทแสน
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

S__12877856

นางสาวปทิตตา วงษ์บัณฑิต
เจ้าหน้าที่ธุรการ