กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

33

นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

15863839345436

นางสาววราภรณ์  เคนผาพงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

5-4-2565 13-40-14

นางสาวทัศนีย์ อินมอญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

16411601619181

นางสาวรุ่งนภา ทรัพย์มาก
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ปู

นางสาวศิริรัตน์ ยอดดี
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

15863839306189

นางสาวณัฐฐิกา โตวิวัฒน์
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

15863839364107

นางสาวชื่นกมล วิริยะประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นายอภิรักษ์ มะเรืองประดิษฐ์
พน้กงานพิมพ์ดีด