กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

2

นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

3

นางสาววราภรณ์  เคนผาพงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

4

นางสาวทัศนีย์ อินมอญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

7

นางสาวชนิศา นาคใหม่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

5

นางสาวณัฐฐิกา โตวิวัฒน์
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

8

นางสาวศิริวรรณ อิทธิสาร
พนักงานพิมพ์ดีด