กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์

กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

33

นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

15863839345436

นางสาววราภรณ์  เคนผาพงศ์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

5-4-2565 13-40-14

นางสาวทัศนีย์ อินมอญ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

15863839381185

นางสาวชนิศา นาคใหม่
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

5-4-2565 13-45-07

นางสาวนพวรรณ ประกอบนพเก้า
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

15863839306189

นางสาวณัฐฐิกา โตวิวัฒน์
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

5-4-2565 13-41-54

นางสาวศิริวรรณ อิทธิสาร
พนักงานพิมพ์ดีด

15863839364107

นางสาวชื่นกมล วิริยะประสิทธิ์
เจ้าหน้าที่ธุรการ