กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

15625796428571

นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

15625796332452

นางสาวปราณี  อ่อนวิมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

15625796461464

นายชาญชัย  นิ่มอนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

15625796394743

นางสาวรวีวรรณ  จิ๋วพลับ
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

1111

นายธันวา อ้อยจินดา
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ดีด