กลุ่มนโยบายและแผน

กลุ่มนโยบายและแผน

p001

นางสุวภรณ์  พันธ์ลูกฟัก
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน 

p002

นางสาวปราณี  อ่อนวิมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

p003

นายชาญชัย  นิ่มอนงค์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

p006

นางสาวรวีวรรณ  จิ๋วพลับ
พนักงานราชการ
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

p005

นางสาวสุธาสินี  บุรุษชาติ
ลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ