กลุ่มกฏหมายและคดี

กลุ่มกฎหมายและคดี

683392

นายธีราณัทท์ อินทร์ทองน้อย
นิติกรชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและคดี

S__3301452

นางสาวจันจิรา หงส์วิริยกุล
นิติกรชำนาญการ