องค์คณะบุคล ก.ต.ป.น.

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
(ก.ต.ป.น.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรี

 

1

นายชวลิต  เจนเจริญ
ผอ.สพม.สุพรรณบุรี
ประธานการกรรมการ

B1-161120

นายนิติกรณ์  ฉันท์วงศ์ชนะ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ 
กรรมการ    

83304218_3513700428657806_8864216133813112122_n

นางปราณี  พงษ์สุพรรณ 
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
กรรมการ

16174239623696

นายสมเกียรติ กู้เกียรติภูมิ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา 
กรรมการ    

72100461_0_20200616-105649

นายบุญช่วย  อ้นสืบสาย 
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กรรมการ

1072630475-20190623-150712

นางสาวพิกุล  เฉิดฉวีวรรณ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการ    

1072630468-20171108-020904

นางสาวฐิติพร  หงษ์โต
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล 
กรรมการ

EmbeddedImage

นายธวัช   หมอยาดี
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการวิจัยและประเมินผล 
กรรมการ    

1948060

นายปราโมทย์  เจตนเสน
กรรมการและเลขานุการ